DANH SÁCH THÍ SINH, PHÒNG THI, KỲ KIỂM TRA LẠI HÈ NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH THÍ SINH, PHÒNG THI, KỲ KIỂM TRA LẠI HÈ NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Các em học sinh phòng thi 01 tập trung tại phòng B1.1; phòng thi 02 tập trung tại phòng B1.2 theo lịch thi đã thông báo trên website. Trân trọng ! [...]