ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các trường hợp không nhập họ tên số báo danh đúng quy định phần mềm không lấy được điểm học sinh phải tự chịu trách nhiệm.

https://1drv.ms/u/s!AidK3DQGoc8YkdsBA-4nD13I34Ooug?e=W38q7I