Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Võ Thị Bích(2)                                                            
Võ Thị Bích       10B10 10B9                     11B9 10B8         11B8 10B10   10B9 11B8 10B8 11B9    
Nguyễn Tuấn Hà             11B5   11B3 11B7 11B3 11B5 11B6 11B6   11B5 11B6 11B6         11B5 11B7            
Nguyễn Tuấn Hà(B)                                                            
Y Thơm Byă   10B7   10B2   12B5 12B5 10B7   10B6 10B6 10B1 10B2     10B1   12B6 12B6             12B5 12B5 12B6 12B6  
Y Thơm Byă(B)                                                            
Nguyễn Võ Nguyên       12B7 12B7 12B8 12B8 12B7 12B7 10B5     10B5   10B4           10B3   12B8 12B8   10B3   10B4    
Nguyễn Võ Nguyên 2                                                            
Nguyễn Võ Nguyên(3)                                                            
Nguyễn Mai Phương   11B4 11B2 11B1   11B2             11B1 11B4                                
Nguyễn Mai Phương(2)                                                            
Hoàng Công Thắng   11B7 11B3 11B9 11B2   11B8   11B4 11B1           11B1 11B7         11B2   11B9   11B4 11B3 11B8    
Hoàng Đạt Hạ   12B7 12B7 10B1 10B1   10B1   10B8 10B8 12B7 12B7   10B8                                
Dương Thị Thơm                               11B4 11B4 12B8 12B8   11B4   11B7     11B7 11B7 12B8 12B8  
Nguyễn Hoàng Hậu   10B2 10B2                         10B9 10B9 12B1 12B1   12B1 12B1 10B9 10B2            
Lý Nhật Vương   10B3 10B3               12B4 12B4     10B3                 10B10 10B10 12B4 12B4 10B10    
Trần Ngọc Lam   12B6 12B6 11B6 11B6                               11B5 11B6 12B6 12B6   11B5 11B5      
Trần Ngọc Lam_2                                                            
Trần Thị Thu Hương   12B3 12B3 11B8 11B8 11B9 11B9 12B3 12B3     11B8 11B9                                  
Tạ Bích Ngọc                                                            
Phạm Thị Thu Hằng                     11B1 11B1 11B2 11B2     11B3 11B3     11B2 11B1 11B3              
Phạm Thị Thu Hằng(B)                                                            
Phạm Thị Châu Tuyết   12B2 12B2 10B6 10B7       10B7 10B7           10B6 10B6 12B2 12B2                      
Nguyễn Hữu Thuần   10B5 10B4                         12B5 12B5       10B4 10B4 12B5 12B5   10B5 10B5      
Ngô Thị Quỳnh           11B3 11B1 11B5     10B9 10B4 10B4 10B5   10B8 10B5 11B4     10B10 10B7 10B8 11B2   10B9 10B10 10B7    
Lê Quý Duy                     11B8   11B7     11B6   11B9                        
Nguyễn Thành Hưng   10B1     10B2     10B6 10B3                           10B6 10B3     10B2 10B1    
Huỳnh Kim Thảo                         11B4                   11B8 11B3       11B7    
Hoàng Thị Thuý Hằng                           10B2                     10B2          
Bàn Thị Mỹ Quyên   12B5 12B5 10B5 10B5           12B5 12B5 10B9 10B1 10B9 12B6 12B6 10B9     12B6 12B6   10B1 10B5          
Vũ Quang Hùng   10B4   10B4 10B10 10B10 10B6 10B4   10B3                               10B10 10B6 10B6    
Nguyễn Anh Vũ     11B5 12B8 12B8 12B7 12B7 11B6 10B2 10B1                     12B8 12B8           12B7 12B7  
Nguyễn Anh Vũ 2                                                            
Nguyễn Thị Thanh Hòa   11B2 10B8 10B8 11B1             10B8   11B9     10B7 10B3               10B7 10B7 10B3    
Phan Hồng Sơn           10B2 11B7 11B9   11B8     11B8 11B7 10B1 11B3 11B9                 11B3 10B1 10B2    
Phan Hồng Sơn(2)                                                            
Nguyễn Thị Mỹ Hà       10B3 10B4 12B6 12B6 12B5 12B5 10B4 12B6 12B6         10B3 12B5 12B5                      
Nguyễn Thị Mỹ Hà 2                                                            
Trần Thanh Biển     11B4 11B5         11B6 11B4 11B5   12B7 12B7                       12B7 12B7 11B6    
Trần Thanh Biển (B)                                                            
Nguyễn Phương Thảo           10B7 10B10 10B8 11B1 10B9 10B10 11B2 10B8 10B9 10B7 11B2   11B1                        
Nguyễn Phương Thảo(2)                                                            
Trần Minh Tuấn   12B8 12B8   10B6                     10B5   10B6               12B8 12B8 10B5    
Phạm Thanh Truyền                                                            
Phan Anh Tuấn           10B1 11B2 10B5     10B5 10B3 11B3     10B2 11B1 10B4     11B1 10B2 10B1 10B4   11B2 10B3 11B3    
Đinh Thị Hà                                                            
Nguyễn Thị Hạnh                               10B3 10B1 10B10     10B2 10B9 10B7 10B5 10B4 10B6   10B8    
Trần Đình Hiệu             11B6 11B2 11B7   11B4 11B3 11B5 11B1   11B8 11B5 11B5     11B7 11B7 11B6 11B6   11B9 11B4 11B4    
Phạm Hành Tinh           10B9   10B10 10B6   10B7 11B9 10B6 11B8   10B7 11B8 10B8     10B8 10B10 11B9 10B9            
Lương Tiến Dũng       12B6 12B6     12B2 12B2       12B6 12B6       12B7 12B7   12B7 12B7 12B2 12B2            
Lê Phương Nga           11B5 10B4 10B1 11B8             10B4   10B1     11B8 11B5 10B4     10B1 11B8 11B5    
H' Mên Niê   11B1 11B1 12B3 12B3 12B3 12B3           12B4 12B4             12B4 12B4   11B1            
Trần Xuân Hoà   10B10     10B8 10B8 10B9     10B10 10B2 10B2         10B10       10B9 10B8       10B2 10B9      
Nay H' Theo   11B3   11B4 11B4 11B4 11B3 11B3   11B6 11B6 11B6                                    
Khăm phụa Lào     11B7 11B7 11B9                     11B7 11B2 11B2     11B9 11B9 11B2              
Phan Văn Cường     10B5 12B5 12B5 12B1 12B1 10B3 10B5   12B1 12B1 12B5 12B5             10B5 10B3 10B3              
Phan Văn Cường(2)                                                            
H' Mai Byă   10B6 10B7 10B7   10B6   12B8 12B8   12B8 12B8 10B7 10B6                                
Ngô Văn Sự     10B6 12B1 12B1           10B8 10B6   10B7 10B5     10B7     12B2 12B2 10B5 10B8   12B2 12B2 12B1 12B1  
Ngô Văn Sự(2)                                                            
Nguyễn Xuân Khanh   10B9 10B10     10B4   12B4 12B4   10B3 10B9 12B3 12B3 10B10   10B4 12B4 12B4       12B3 12B3 10B3          
Vũ Thị Phương Liên           11B8 10B2 11B7 10B1 11B9 11B2   10B1 11B3 10B2           11B6 11B4 11B1 11B5            
Lê Anh Dũng                     11B9                                      
Đỗ Thị Minh Hường   11B5 11B6 12B2 12B2 11B7   12B1 12B1 11B3   11B4 12B1 12B1   12B2 12B2 11B8                 11B2 11B1    
H' Đim EaNuôl           10B5 10B7 10B9 10B10 10B2 12B3 12B3 10B3 10B4 10B8 12B4 12B4 12B3 12B3   10B6   12B4 12B4 10B1          
Nguyễn Công Triều           11B1                                                
Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa)   12B4 12B4 11B3     11B4   11B2             12B3 12B3                 12B3 12B3 12B4 12B4  
Hoàng Thị Thúy Hằng(Đ)                                                            
Hồ Tú Nam           12B2 12B2 10B2     12B2 12B2   10B3   12B1 12B1 10B5               12B1 12B1      
Hồ Tú Nam 2                                                            
Nguyễn Thị Thúy   10B8 10B1   11B7           10B4 10B10   11B5             10B7 10B6   11B8   11B6 11B9 10B9    
Khằm Thị Đào   11B6 10B9 10B9 11B3 11B6 10B8 11B4 10B9                       11B3 11B3 11B4 11B4 10B8 10B8 11B6      
Khằm Thị Đào(B)                                                            
Vũ Thị Như Trang             10B5 12B6 12B6     10B5 12B2 12B2 10B6             10B5   10B6 10B6 12B6 12B6 12B2 12B2  
Vũ Thị Như Trang_2                                                            
Lương Thị Kim Hoàng                     10B1 10B7 10B10 10B10   10B10 10B2 10B2     10B1 10B1 10B2 10B7 10B7          
Lương Thị Kim Hoàng(B)                                                            
Y Khoa Niê                               12B7 12B7       12B3 12B3 12B7 12B7       12B3 12B3  
Trần Thúy Nga   11B8 11B8 11B2 10B3 10B3 10B3 11B8 10B4 11B2                               10B4 10B4 11B2    
Ngọc Thị Hồng Liên   11B9 11B9 12B4 12B4 12B4 12B4   11B9   11B7 11B7 12B8 12B8   12B8 12B8 11B7                        
Bùi Thị Thục Trinh   12B1 12B1   11B5     11B1 11B5 11B5                     12B5 12B5 12B1 12B1   11B1 11B1 12B5 12B5  
Bùi Thị Thục Trinh(B)                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net