Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8 10B9 10B10 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7 12B8
T.2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 Tin học
T. Hưng
Toán
C. Hậu
Toán
T. Vương
Công Nghệ
T. Hùng
Toán
T. Thuần
Văn học
C. H'Mai
Vật lí
Th. Thơm
Địa lí
C. Thúy
Lịch sử
T. Khanh
Văn học
C. Hoà(V)
Văn học
C. Mên
Sinh học
C. Hòa
Văn học
C. H' Theo
Vật lí
C.Phương
GDCD
C. Hường
Ngoại ngữ
C. Đào
Công Nghệ
T.Thắng
Ngoại ngữ
C. Nga(AV)
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
Ngoại ngữ
C. Trinh
Toán
C. Tuyết
Toán
C. Hương
Địa lí
C.Hằng(Đ)
Sinh học
C. Quyên
Toán
T. Lam
Toán
T. Hạ
Hóa học
T. Tuấn
3 Địa lí
C. Thúy
Toán
C. Hậu
Toán
T. Vương
Toán
T. Thuần
Văn học
T. Cường
Lịch sử
T. Sự
Văn học
C. H'Mai
Sinh học
C. Hòa
Ngoại ngữ
C. Đào
Lịch sử
T. Khanh
Văn học
C. Mên
Vật lí
C.Phương
Công Nghệ
T.Thắng
Hóa học
C. Biển
Sinh học
T. Vũ
GDCD
C. Hường
Văn học
Cô K.Phụa
Ngoại ngữ
C. Nga(AV)
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
Ngoại ngữ
C. Trinh
Toán
C. Tuyết
Toán
C. Hương
Địa lí
C.Hằng(Đ)
Sinh học
C. Quyên
Toán
T. Lam
Toán
T. Hạ
Hóa học
T. Tuấn
4 Toán
T. Hạ
Vật lí
Th. Thơm
Hóa học
C. Hà
Sinh học
T. Hùng
Công Nghệ
C. Quyên
Toán
C. Tuyết
Văn học
C. H'Mai
Công Nghệ
C. Hòa
Ngoại ngữ
C. Đào
Vật lí
Cô Bích
Vật lí
C.Phương
Ngoại ngữ
C. Nga(AV)
Địa lí
C.Hằng(Đ)
Văn học
C. H' Theo
Hóa học
C. Biển
Toán
T. Lam
Văn học
Cô K.Phụa
Toán
C. Hương
Công Nghệ
T.Thắng
Lịch sử
T. Sự
GDCD
C. Hường
Văn học
C. Mên
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
Văn học
T. Cường
Văn học
T. Dũng
Vật lí
T. Nguyên
Sinh học
T. Vũ
5 Toán
T. Hạ
Tin học
T. Hưng
Ngoại ngữ
C. Nga(AV)
Hóa học
C. Hà
Sinh học
C. Quyên
Hóa học
T. Tuấn
Toán
C. Tuyết
Văn học
C. Hoà(V)
Vật lí
Cô Bích
Sinh học
T. Hùng
Sinh học
C. Hòa
Công Nghệ
T.Thắng
Ngoại ngữ
C. Đào
Văn học
C. H' Theo
Ngoại ngữ
C. Trinh
Toán
T. Lam
Địa lí
C. Thúy
Toán
C. Hương
Văn học
Cô K.Phụa
Lịch sử
T. Sự
GDCD
C. Hường
Văn học
C. Mên
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
Văn học
T. Cường
Văn học
T. Dũng
Vật lí
T. Nguyên
Sinh học
T. Vũ
T.3 1 Thể dục
T. Tuấn(TD)
Hóa học
T. Sơn
Ngoại ngữ
C. Nga(AV)
Lịch sử
T. Khanh
GDCD
C. Đim
Văn học
C. H'Mai
Hóa học
C. Thảo(H)
Văn học
C. Hoà(V)
Thể dục
T. Tinh
Công Nghệ
T. Hùng
Địa lí
T. Triều
Vật lí
C.Phương
Tin học
C. Quỳnh
Văn học
C. H' Theo
Văn học
C. Nga(V)
Ngoại ngữ
C. Đào
GDCD
C. Hường
Lịch sử
C. Liên(S)
Toán
C. Hương
Văn học
T. Cường
Địa lí
T. Nam
Văn học
C. Mên
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
Vật lí
Th. Thơm
Hóa học
C. Hà
Sinh học
T. Vũ
Vật lí
T. Nguyên
2 Toán
T. Hạ
Lịch sử
C. Liên(S)
Ngoại ngữ
C. Nga(AV)
Văn học
C. Nga(V)
Ngoại ngữ
C. Trang
Công Nghệ
T. Hùng
GDCD
C. Đim
Ngoại ngữ
C. Đào
Văn học
C. Hoà(V)
Hóa học
C. Thảo(H)
Tin học
C. Quỳnh
Thể dục
T. Tuấn(TD)
Văn học
C. H' Theo
Địa lí
C.Hằng(Đ)
Vật lí
Thầy Hà
Thể dục
T. Hiệu
Hóa học
T. Sơn
Công Nghệ
T.Thắng
Toán
C. Hương
Văn học
T. Cường
Địa lí
T. Nam
Văn học
C. Mên
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
Vật lí
Th. Thơm
Hóa học
C. Hà
Sinh học
T. Vũ
Vật lí
T. Nguyên
3 Văn học
C. Nga(V)
Địa lí
T. Nam
Văn học
T. Cường
Công Nghệ
T. Hùng
Thể dục
T. Tuấn(TD)
Tin học
T. Hưng
Vật lí
Th. Thơm
Hóa học
C. Thảo(H)
GDCD
C. Đim
Thể dục
T. Tinh
Ngoại ngữ
C. Trinh
GDQP
T. Hiệu
Văn học
C. H' Theo
Ngoại ngữ
C. Đào
Tin học
C. Quỳnh
Sinh học
T. Vũ
Lịch sử
C. Liên(S)
Ngoại ngữ
C. Nga(AV)
Hóa học
T. Sơn
GDCD
C. Hường
Văn học
T. Dũng
Toán
C. Hương
Lịch sử
T. Khanh
Hóa học
C. Hà
Ngoại ngữ
C. Trang
Vật lí
T. Nguyên
Văn học
C. H'Mai
4 Lịch sử
C. Liên(S)
Sinh học
T. Vũ
Tin học
T. Hưng
Ngoại ngữ
C. Nga(AV)
Văn học
T. Cường
Thể dục
T. Tinh
Toán
C. Tuyết
Toán
T. Hạ
Ngoại ngữ
C. Đào
GDCD
C. Đim
Hóa học
C. Thảo(H)
Địa lí
C.Hằng(Đ)
Vật lí
Thầy Hà
Công Nghệ
T.Thắng
Ngoại ngữ
C. Trinh
Hóa học
C. Biển
Thể dục
T. Hiệu
Văn học
C. Nga(V)
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
GDCD
C. Hường
Văn học
T. Dũng
Toán
C. Hương
Lịch sử
T. Khanh
Hóa học
C. Hà
Ngoại ngữ
C. Trang
Vật lí
T. Nguyên
Văn học
C. H'Mai
5 Sinh học
T. Vũ
GDCD
C. Đim
Sinh học
T. Hùng
Hóa học
C. Hà
Vật lí
T. Nguyên
Vật lí
Th. Thơm
Toán
C. Tuyết
Toán
T. Hạ
Hóa học
C. Thảo(H)
Văn học
C. Hoà(V)
Công Nghệ
T.Thắng
Ngoại ngữ
C. Nga(AV)
GDCD
C. Hường
Hóa học
C. Biển
Ngoại ngữ
C. Trinh
Văn học
C. H' Theo
Vật lí
Thầy Hà
Hóa học
T. Sơn
Lịch sử
C. Liên(S)
               
T.4 1 Ngoại ngữ
C. Hoàng
Văn học
C. Hoà(V)
Lịch sử
T. Khanh
Địa lí
C. Thúy
Thể dục
T. Tuấn(TD)
Vật lí
Th. Thơm
Thể dục
T. Tinh
Lịch sử
T. Sự
Tin học
C. Quỳnh
Hóa học
C. Thảo(H)
Toán
C. Hằng
Lịch sử
C. Liên(S)
Vật lí
Thầy Hà
Thể dục
T. Hiệu
Hóa học
C. Biển
Văn học
C. H' Theo
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
Tin học
T. Duy
GDCD
T. Dũng(HT)
Văn học
T. Cường
Địa lí
T. Nam
GDCD
C. Đim
Toán
T. Vương
Sinh học
C. Quyên
Hóa học
C. Hà
Toán
T. Hạ
Văn học
C. H'Mai
2 Vật lí
Th. Thơm
Văn học
C. Hoà(V)
Thể dục
T. Tuấn(TD)
Tin học
C. Quỳnh
Ngoại ngữ
C. Trang
Lịch sử
T. Sự
Ngoại ngữ
C. Hoàng
Công Nghệ
C. Hòa
Lịch sử
T. Khanh
Địa lí
C. Thúy
Toán
C. Hằng
Hóa học
C. Thảo(H)
GDQP
T. Hiệu
GDCD
C. Hường
Công Nghệ
Thầy Hà
Văn học
C. H' Theo
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
Toán
C. Hương
Thể dục
T. Tinh
Văn học
T. Cường
Địa lí
T. Nam
GDCD
C. Đim
Toán
T. Vương
Sinh học
C. Quyên
Hóa học
C. Hà
Toán
T. Hạ
Văn học
C. H'Mai
3 Lịch sử
C. Liên(S)
Vật lí
Th. Thơm
GDCD
C. Đim
Tin học
C. Quỳnh
Vật lí
T. Nguyên
Thể dục
T. Tinh
Văn học
C. H'Mai
Hóa học
C. Thảo(H)
Sinh học
C. Quyên
Ngoại ngữ
C. Hoàng
Vật lí
C.Phương
Toán
C. Hằng
Thể dục
T. Tuấn(TD)
Sinh học
C. Thảo
Thể dục
T. Hiệu
Công Nghệ
Thầy Hà
Tin học
T. Duy
Hóa học
T. Sơn
Toán
C. Hương
GDCD
C. Hường
Ngoại ngữ
C. Trang
Lịch sử
T. Khanh
Văn học
C. Mên
Văn học
T. Cường
Văn học
T. Dũng
Hóa học
C. Biển
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
4 Công Nghệ
C. Quyên
Công Nghệ
C. Hằng(S)
Địa lí
T. Nam
GDCD
C. Đim
Tin học
C. Quỳnh
Văn học
C. H'Mai
Lịch sử
T. Sự
Toán
T. Hạ
Hóa học
C. Thảo(H)
Ngoại ngữ
C. Hoàng
GDQP
T. Hiệu
Toán
C. Hằng
Lịch sử
C. Liên(S)
Vật lí
C.Phương
Địa lí
C. Thúy
Vật lí
Thầy Hà
Hóa học
T. Sơn
Thể dục
T. Tinh
Sinh học
C. Hòa
GDCD
C. Hường
Ngoại ngữ
C. Trang
Lịch sử
T. Khanh
Văn học
C. Mên
Văn học
T. Cường
Văn học
T. Dũng
Hóa học
C. Biển
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
5 Hóa học
T. Sơn
Lịch sử
C. Liên(S)
Toán
T. Vương
Vật lí
T. Nguyên
Lịch sử
T. Sự
Ngoại ngữ
C. Trang
Hóa học
C. Thảo(H)
GDCD
C. Đim
Công Nghệ
C. Quyên
Lịch sử
T. Khanh
                                 
T.5 1 Vật lí
Th. Thơm
Thể dục
T. Tuấn(TD)
GDQP
Cô Hạnh
Văn học
C. Nga(V)
Hóa học
T. Tuấn
Toán
C. Tuyết
Thể dục
T. Tinh
Tin học
C. Quỳnh
Toán
C. Hậu
Ngoại ngữ
C. Hoàng
Công Nghệ
T.Thắng
Hóa học
C. Thảo(H)
Hóa học
T. Sơn
Toán
C. Thơm
Vật lí
Thầy Hà
Tin học
T. Duy
Văn học
Cô K.Phụa
GDQP
T. Hiệu
Vật lí
Cô Bích
Địa lí
T. Nam
GDCD
C. Hường
Địa lí
C.Hằng(Đ)
GDCD
C. Đim
Toán
T. Thuần
Sinh học
C. Quyên
Ngoại ngữ
T. Khoa
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
2 GDQP
Cô Hạnh
Ngoại ngữ
C. Hoàng
Hóa học
C. Hà
Lịch sử
T. Khanh
Tin học
C. Quỳnh
Toán
C. Tuyết
Công Nghệ
C. Hòa
Vật lí
Cô Bích
Toán
C. Hậu
Văn học
C. Hoà(V)
Thể dục
T. Tuấn(TD)
Văn học
Cô K.Phụa
Toán
C. Hằng
Toán
C. Thơm
GDQP
T. Hiệu
Công Nghệ
Thầy Hà
Công Nghệ
T.Thắng
Thể dục
T. Tinh
Hóa học
T. Sơn
Địa lí
T. Nam
GDCD
C. Hường
Địa lí
C.Hằng(Đ)
GDCD
C. Đim
Toán
T. Thuần
Sinh học
C. Quyên
Ngoại ngữ
T. Khoa
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
3 Văn học
C. Nga(V)
Ngoại ngữ
C. Hoàng
Công Nghệ
C. Hòa
Thể dục
T. Tuấn(TD)
Địa lí
T. Nam
Hóa học
T. Tuấn
Lịch sử
T. Sự
Thể dục
T. Tinh
Công Nghệ
C. Quyên
GDQP
Cô Hạnh
Hóa học
C. Thảo(H)
Văn học
Cô K.Phụa
Toán
C. Hằng
Tin học
C. Quỳnh
Thể dục
T. Hiệu
Vật lí
Thầy Hà
Ngoại ngữ
C. Liên(AV)
GDCD
C. Hường
Tin học
T. Duy
Toán
C. Hậu
Toán
C. Tuyết
GDCD
C. Đim
Lịch sử
T. Khanh
Hóa học
C. Hà
Vật lí
Th. Thơm
Văn học
T. Dũng
Toán
C. Thơm
4                                       Toán
C. Hậu
Toán
C. Tuyết
GDCD
C. Đim
Lịch sử
T. Khanh
Hóa học
C. Hà
Vật lí
Th. Thơm
Văn học
T. Dũng
Toán
C. Thơm
5                                                      
T.6 1 Ngoại ngữ
C. Hoàng
GDQP
Cô Hạnh
Vật lí
T. Nguyên
Toán
T. Thuần
Văn học
T. Cường
GDCD
C. Đim
Địa lí
C. Thúy
Thể dục
T. Tinh
Văn học
C. Hoà(V)
Tin học
C. Quỳnh
Thể dục
T. Tuấn(TD)
Toán
C. Hằng
Ngoại ngữ
C. Đào
Toán
C. Thơm
Toán
T. Lam
Lịch sử
C. Liên(S)
GDQP
T. Hiệu
Văn học
C. Nga(V)
Văn học
Cô K.Phụa
Toán
C. Hậu
Lịch sử
T. Sự
Ngoại ngữ
T. Khoa
Văn học
C. Mên
Ngoại ngữ
C. Trinh
Sinh học
C. Quyên
Văn học
T. Dũng
Sinh học
T. Vũ
2 Ngoại ngữ
C. Hoàng
Thể dục
T. Tuấn(TD)
Văn học
T. Cường
Toán
T. Thuần
Ngoại ngữ
C. Trang
Địa lí
C. Thúy
Tin học
C. Quỳnh
Văn học
C. Hoà(V)
GDQP
Cô Hạnh
Thể dục
T. Tinh
Toán
C. Hằng
Công Nghệ
T.Thắng
Ngoại ngữ
C. Đào
Lịch sử
C. Liên(S)
Văn học
C. Nga(V)
Toán
T. Lam
Thể dục
T. Hiệu
Vật lí
Cô Bích
Văn học
Cô K.Phụa
Toán
C. Hậu
Lịch sử
T. Sự
Ngoại ngữ
T. Khoa
Văn học
C. Mên
Ngoại ngữ
C. Trinh
Sinh học
C. Quyên
Văn học
T. Dũng
Sinh học
T. Vũ
3 Thể dục
T. Tuấn(TD)
Ngoại ngữ
C. Hoàng
Văn học
T. Cường
Văn học
C. Nga(V)
Lịch sử
T. Sự
Tin học
T. Hưng
GDQP
Cô Hạnh
Tin học
C. Quỳnh
Toán
C. Hậu
Vật lí
Cô Bích
Lịch sử
C. Liên(S)
Văn học
Cô K.Phụa
Toán
C. Hằng
Ngoại ngữ
C. Đào
Công Nghệ
Thầy Hà
GDQP
T. Hiệu
Toán
C. Thơm
Sinh học
C. Thảo
Thể dục
T. Tinh
Ngoại ngữ
C. Trinh
Văn học
T. Dũng
Lịch sử
T. Khanh
GDCD
C. Đim
Toán
T. Thuần
Toán
T. Lam
Ngoại ngữ
T. Khoa
Vật lí
T. Nguyên
4 Công Nghệ
C. Quyên
Toán
C. Hậu
Tin học
T. Hưng
Thể dục
T. Tuấn(TD)
GDQP
Cô Hạnh
Ngoại ngữ
C. Trang
Ngoại ngữ
C. Hoàng
Lịch sử
T. Sự
Thể dục
T. Tinh
Toán
T. Vương
Văn học
C. Mên
Tin học
C. Quỳnh
Sinh học
C. Thảo
Ngoại ngữ
C. Đào
Lịch sử
C. Liên(S)
Thể dục
T. Hiệu
Vật lí
Thầy Hà
Địa lí
C. Thúy
Công Nghệ
T.Thắng
Ngoại ngữ
C. Trinh
Văn học
T. Dũng
Lịch sử
T. Khanh
GDCD
C. Đim
Toán
T. Thuần
Toán
T. Lam
Ngoại ngữ
T. Khoa
Vật lí
T. Nguyên
5 GDCD
C. Đim
Công Nghệ
C. Hằng(S)
Lịch sử
T. Khanh
GDQP
Cô Hạnh
Công Nghệ
C. Quyên
Ngoại ngữ
C. Trang
Ngoại ngữ
C. Hoàng
Ngoại ngữ
C. Đào
Vật lí
Cô Bích
Toán
T. Vương
                                 
T.7 1 Văn học
C. Nga(V)
Văn học
C. Hoà(V)
Vật lí
T. Nguyên
Ngoại ngữ
C. Nga(AV)
Toán
T. Thuần
GDQP
Cô Hạnh
Sinh học
C. Hòa
Ngoại ngữ
C. Đào
Tin học
C. Quỳnh
Công Nghệ
T. Hùng
Ngoại ngữ
C. Trinh
Thể dục
T. Tuấn(TD)
Hóa học
T. Sơn
Công Nghệ
T.Thắng
Toán
T. Lam
Địa lí
C. Thúy
Toán
C. Thơm
Vật lí
Cô Bích
GDQP
T. Hiệu
Địa lí
T. Nam
Lịch sử
T. Sự
Địa lí
C.Hằng(Đ)
Toán
T. Vương
Vật lí
Th. Thơm
Ngoại ngữ
C. Trang
Hóa học
C. Biển
Hóa học
T. Tuấn
2 Hóa học
T. Sơn
Tin học
T. Hưng
Thể dục
T. Tuấn(TD)
Ngoại ngữ
C. Nga(AV)
Toán
T. Thuần
Sinh học
T. Hùng
Công Nghệ
C. Hòa
Vật lí
Cô Bích
Văn học
C. Hoà(V)
Tin học
C. Quỳnh
Ngoại ngữ
C. Trinh
GDCD
C. Hường
Công Nghệ
T.Thắng
Thể dục
T. Hiệu
Toán
T. Lam
Ngoại ngữ
C. Đào
Toán
C. Thơm
Văn học
C. Nga(V)
Địa lí
C. Thúy
Địa lí
T. Nam
Lịch sử
T. Sự
Địa lí
C.Hằng(Đ)
Toán
T. Vương
Vật lí
Th. Thơm
Ngoại ngữ
C. Trang
Hóa học
C. Biển
Hóa học
T. Tuấn
3 Tin học
T. Hưng
Hóa học
T. Sơn
Công Nghệ
C. Hòa
Vật lí
T. Nguyên
Hóa học
T. Tuấn
Công Nghệ
T. Hùng
Tin học
C. Quỳnh
GDQP
Cô Hạnh
Địa lí
C. Thúy
Toán
T. Vương
GDCD
C. Hường
Ngoại ngữ
C. Nga(AV)
Thể dục
T. Tuấn(TD)
GDQP
T. Hiệu
Văn học
C. Nga(V)
Hóa học
C. Biển
Sinh học
C. Thảo
Công Nghệ
T.Thắng
Vật lí
Cô Bích
Lịch sử
T. Sự
Ngoại ngữ
C. Trang
Ngoại ngữ
T. Khoa
Địa lí
C.Hằng(Đ)
Ngoại ngữ
C. Trinh
Vật lí
Th. Thơm
Sinh học
T. Vũ
Toán
C. Thơm
4                                       Lịch sử
T. Sự
Ngoại ngữ
C. Trang
Ngoại ngữ
T. Khoa
Địa lí
C.Hằng(Đ)
Ngoại ngữ
C. Trinh
Vật lí
Th. Thơm
Sinh học
T. Vũ
Toán
C. Thơm
5                                                      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net