Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 11/00/20

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Võ Thị Bích(2)                                                            
Võ Thị Bích   12B4 12B7   11B9 12B7 12B7 11B1 11B9 12B5     12B5 11B1 12B4                              
Nguyễn Tuấn Hà       11B2 11B8   10B8 11B2 10B11 10B3                               10B3 10B3 10B11 11B8 10B8
Nguyễn Tuấn Hà(B)                                                            
Y Thơm Byă   10B7 10B9 10B6 12B1 12B6 10B6   10B1 10B7           12B6 12B1                 10B1   12B6 10B9 10B1
Y Thơm Byă(B)                                                            
Nguyễn Võ Nguyên   11B6 10B2   11B7 10B10 11B7 11B6   10B2 11B7 10B10 10B4 10B5 11B6           10B4 11B7 10B5   11B6          
Nguyễn Võ Nguyên 2                                                            
Nguyễn Võ Nguyên(3)                                                            
Nguyễn Mai Phương   11B5 11B4 11B3 12B2                     12B3         12B3 12B2 12B3 11B4   11B3 12B2 11B3 11B5  
Nguyễn Mai Phương(2)                                                            
Hoàng Công Thắng       11B9   11B4 11B2 11B3 11B1 12B1 12B4 11B3 11B1 11B5 11B4 11B8 11B2         11B9 11B5 12B5 11B8          
Hoàng Đạt Hạ           12B1     12B7 10B1 10B1 10B1   12B1 12B1 12B7 12B7                          
Dương Thị Thơm                     11B9 11B9         11B9                          
Nguyễn Hoàng Hậu   12B2   11B1                       12B2 12B2                 11B1 11B1 11B1    
Tạ Bích Ngọc   10B11 11B2   10B2                     10B2 10B11                 11B2 11B2 11B2 10B2 10B11
Lý Nhật Vương       11B5 11B5                     11B4         11B4 11B4 10B3   11B5 11B4     10B3 10B3
Trần Ngọc Lam                     11B6 11B6 11B8 11B8 12B6           11B8 11B6   12B6 12B6          
Trần Ngọc Lam_2                                                            
Trần Thị Thu Hương     12B3 10B4 10B9   10B9 10B9 10B4 10B4                               12B3 12B3 12B3    
Phạm Thị Thu Hằng   10B6 10B6 10B8 10B8                     10B8 10B7                 10B8   10B7 10B7 10B6
Phạm Thị Châu Tuyết     11B7 11B7 11B3                               11B3 11B3   12B4 11B7 11B7 12B4 12B4    
Nguyễn Hữu Thuần     12B5 12B5             10B5 10B5                 10B5 12B5   10B10 10B10 10B10 10B10      
Ngô Thị Quỳnh           10B7 10B4 10B6     10B7   10B9 10B6 10B4 10B5 10B10       10B9 10B8   12B1 12B1   10B5 10B10 10B8  
Lê Quý Duy     11B9 12B7 12B5   12B4 12B2 12B3 12B6 12B7 12B4 11B7   11B5 11B6 12B5       12B6 12B3 11B8   12B2          
Trần Thùy Vân           10B2 10B3 10B1   10B11 11B2 11B1   10B1 10B11           10B2   11B3 10B3 11B4          
Huỳnh Kim Thảo         10B3 10B1 12B2       10B3 12B1 10B3   10B1 10B1 10B8                          
Hoàng Thị Thuý Hằng                           10B7 10B8               10B8   10B7          
Bàn Thị Mỹ Quyên   11B9 10B7   10B4 10B6 11B1   10B6 10B5 10B6   10B5                         11B9 10B4   10B5 10B4
Vũ Quang Hùng   11B4 11B6   11B2                     11B3 12B3                 11B8   11B8 12B4  
Nguyễn Anh Vũ   12B7 12B6                         11B7 11B5                 12B7     12B5  
Nguyễn Anh Vũ 2                                                            
Nguyễn Thị Thanh Hòa   10B2   10B2 10B10 10B11 10B10   10B9 10B10                           10B11 10B9 10B2   10B9 10B11 10B2
Phan Hồng Sơn   10B10 11B8 10B1 11B1             11B8 11B9   11B1               10B10 11B9 10B5   10B1 10B5    
Phan Hồng Sơn(2)                                                            
Nguyễn Thị Mỹ Hà   12B1 10B8   12B7             10B8 12B4   10B2 12B4 10B2                 12B4 12B1   12B7  
Nguyễn Thị Mỹ Hà 2                                                            
Trần Thanh Biển   11B2 10B3   10B11 11B6   10B4                         11B6 10B3 11B7 11B2 10B4 10B11 10B11 11B7    
Trần Thanh Biển (B)                                                            
Nguyễn Phương Thảo   12B6   12B2 12B3   12B6 11B5 11B3                       11B5   11B4 11B3   12B6 11B4 12B2 12B3  
Nguyễn Phương Thảo(2)                                                            
Trần Minh Tuấn   10B9                 10B9   10B6 12B5 10B7 10B6                   10B9   12B5   10B7
Trần Minh Tuấn(2)                                                            
Phạm Thanh Truyền   12B3   12B4     12B3 12B4 12B2   12B1 12B2   12B6             12B5   12B1 12B7     12B5 12B7 12B6  
Phan Anh Tuấn   11B3 11B5 10B5     10B5 10B7 11B2   11B5 11B4 11B3 11B2     11B4       10B6 10B7 11B1 10B8     10B6 10B8 11B1  
Đinh Thị Hà   11B8 10B10 10B11   10B9   11B7 11B6   11B8 10B11 10B10     11B9 10B9                   11B9 11B6 11B7  
Nguyễn Thị Hạnh     12B4 12B3   12B5 10B2 10B11 10B5   12B2 10B9 12B6 10B10   10B4 10B3       12B7 12B1 10B1 10B7     10B8 10B6    
Trần Đình Hiệu     10B1 10B3   11B7   10B2 11B4   10B4 10B3   11B3   11B1 11B8       11B9 11B5 10B2 10B1     11B6 10B4 11B2  
Lương Tiến Dũng           11B1       12B3 12B3 12B3   12B2 12B2   11B1           12B2   11B1          
Lê Phương Nga                     10B11 10B2 10B2 10B3 10B3             10B11 10B11 10B2       10B3    
H' Mên Niê   10B4 10B4   12B4                       12B4       12B4 12B7 12B7     10B4 12B7   10B4  
Lê Minh Thảo   10B8   11B6 11B6 11B5 11B5   10B8 10B8                               11B6 11B5   11B6  
Trần Xuân Hoà   12B5       11B3 11B3   12B5         11B4 12B5                     12B5 11B3 11B4 11B4  
Nay H' Theo       10B7 10B7                                   10B9 10B9 10B1 10B7 10B7 10B1 10B1 10B9
Khăm phụa Lào   11B7                           10B10 11B7       10B10 10B10   10B6 10B6 10B6 11B7   10B6  
Phan Văn Cường           11B2   12B1 12B1   12B6 12B6 11B2     11B2         12B1   12B6              
Phan Văn Cường(2)                                                            
H' Mai Byă   10B5 10B5     10B5 11B9 11B8 11B8                                 10B5 11B8 11B9 11B9  
Ngô Văn Sự     12B2 12B1 10B1 10B4 10B1 10B3     10B2 12B7   10B4 10B5           10B3 10B2   10B5 12B3          
Ngô Văn Sự(2)                                                            
Hồ Thị Lan           12B4 11B4   11B7   11B1 11B2 11B5     12B5 12B6             11B6 11B3          
Vũ Thị Phương Liên           11B8 10B7 10B8 10B10 10B6 10B10 10B7 10B11 10B9 10B6           10B8 10B9 11B9   10B11          
Lê Anh Dũng                         10B1                                  
Đỗ Thị Minh Hường               12B7 10B7 12B2   12B5   10B11 12B3 10B9 10B4         10B6 12B4   10B8   12B6 12B1 10B10 10B5
H' Đim EaNuôl           10B3   11B9 10B2   11B3   11B4   11B8           11B7 11B1 11B6 11B5 11B2          
Nguyễn Công Triều                                             11B2 11B1            
Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa)             11B6 11B4 11B5 12B7   11B7 12B1 12B4 12B7 12B1 11B3               12B4          
Hoàng Thị Thúy Hằng(Đ)                                                            
Hồ Tú Nam           11B9 11B8 12B3 12B6   12B5   12B2               12B2 12B6 12B5 12B3            
Hồ Tú Nam 2                                                            
Nguyễn Thị Thúy       10B10 10B5           10B8     10B2 10B9 10B11 10B1       10B7 10B4 10B6   10B3          
Khằm Thị Đào   10B1   12B6 12B6 12B2   12B6                         10B1 10B1   12B2 10B2 12B2 10B2 10B2 12B2  
Khằm Thị Đào(B)                                                            
Vũ Thị Như Trang   10B3 10B11     12B3 10B11 10B5 10B3     10B4 12B3 12B3   10B3 10B5       10B11 10B5 10B4 10B4            
Vũ Thị Như Trang_2                                                            
Lương Thị Kim Hoàng   11B1 11B1 11B8 10B6             10B6 10B7 11B9 11B9 10B7 10B6       11B1 11B8 10B7 11B8 11B9          
Lương Thị Kim Hoàng(B)                                                            
Y Khoa Niê                         12B7 12B7 11B2           11B2 11B2     12B7          
Trần Thúy Nga     11B3 11B4 11B4           11B4 11B5 11B6 11B6 11B3 11B5 11B6                 11B5   11B5 11B3  
Ngọc Thị Hồng Liên             12B5 12B5 12B4 12B4       11B7 11B7             12B4   11B7 12B5          
Bùi Thị Thục Trinh     12B1 10B9   10B8 12B1 10B10   10B9     10B8 10B8 10B10                     12B1 10B9   12B1 10B10
Bùi Thị Thục Trinh(B)                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 10-05-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net